O Digital Activism Accelerator

Digital Activism Accelerator to projekt rozwojowy, którego celem jest wzmocnienie zdolności organizacji pozarządowych do radzenia sobie z dezinformacją i jej skutkami, rozwój wiedzy poprzez szkolenia, dostęp do technologii oraz budowanie relacji i networking.


W ramach naszej inicjatywy współpracujemy z przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji pozarządowych, które najmocniej odczuwają skutki ukierunkowanych kampanii dezinformacyjnych oraz z organizacjami, które pracują z grupami narażonymi na tego typu ataki, takimi jak społeczność LGBTQ+, migranci i migrantki, osoby uchodźcze oraz inne grupy mniejszościowe.

W Digital Activism Accelerator oferujemy wybranym organizacjom kompleksowe wsparcie, w tym: szkolenia, warsztaty i indywidualne konsultacje, dotacje na projekty lokalne, wydarzenia budujące i wzmacniające sieci lokalnych społeczności. Zapewniamy także dostęp do narzędzi i rozwiązań technologicznych, które pomogą zaprojektować skuteczne działania przeciwdziałające dezinformacji lub jej skutkom.

Naszym głównym celem jest zbudowanie silnej i wzajemnie wspierającej się sieci organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Sieci, która jest wyposażona w rozwiązania technologiczne, narzędzia i wiedzę umożliwiające skuteczne identyfikowanie i zwalczanie zagrożeń dezinformacyjnych.

Oferta i harmonogram

W ramach Digital Activism Accelerator Twoja organizacja będzie mogła skorzystać z następujących form wsparcia:

1. Szkolenia i warsztaty (październik 2023-maj 2024)

Weźmiecie udział w dwóch rodzajach szkoleń:

 • Indywidualne szkolenie dla Twojej organizacji (grudzień 2023-marzec 2024). Skorzystacie z jednego szkolenia wewnętrznego (1-dniowego), w Waszym mieście, np. w siedzibie organizacji. Szkolenie będzie zaplanowane w taki sposób, aby odpowiadało na Wasze konkretne potrzeby rozwojowe.

 • Wspólne 1-dniowe warsztaty dla wszystkich organizacji uczestniczących w projekcie (listopad 2023-maj 2024, w Warszawie). Dwa 1-dniowe warsztaty, umożliwią organizacjom biorącym udział w Digital Activism Accelerator wymianę doświadczeń i będą inspiracją do współpracy i dalszego rozwoju.

Zakres tematyczny szkoleń:

 • Podstawy przeciwdziałania dezinformacji

 • Metody weryfikacji informacji i podstawy fact-checkingu

 • Bezpieczeństwo i higiena w przestrzeni cyfrowej

 • Jak chronić swoją organizację przed dezinformacją?

 • Budowanie pozytywnych narracji i tworzenie kampanii społecznych

 • Networking: budowanie i utrzymywanie zaangażowania społeczności

2. Indywidualne konsultacje z osobą mentorską (październik 2023-czerwiec 2024)

W trakcie trwania programu będziecie raz w miesiącu spotykać się online z osobą mentorską, która będzie Wam służyć indywidualnym wsparciem i doradztwem. Osoba mentorska będzie Wam towarzyszyć w rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu decyzji i rozwijaniu potencjału Waszej organizacji zgodnie z Waszym planem rozwoju. Dodatkowo, z wybranymi organizacjami osoby mentorskie wypracują plan bezpieczeństwa cyfrowego.

 1. 3. Konsultacje z osobą ekspercką i dostęp do narzędzi technologicznych (listopad 2023-czerwiec 2024)

Nasze osoby eksperckie pomogą Wam zrozumieć, jak najlepiej wykorzystać dostępne technologie, aby wesprzeć Wasze działania, zautomatyzować procesy i usprawnić komunikację, a tym samym zwiększyć odporność na dezinformację. Otrzymacie możliwość skorzystania ze wsparcia technicznego i wskazówek dotyczących programów i narzędzi, które mogą okazać się pomocne w codziennej pracy.

 1. 4. Dotacja na własne projekty (marzec-październik 2024)

Każda organizacja, która zostanie zakwalifikowana do Digital Activism Accelerator będzie miała możliwość ubiegania się o grant na realizację własnego projektu, w wysokości do 15000 zł. Grant będzie mógł zostać przeznaczony na wsparcie różnego rodzaju działań, poprzez które organizacja w praktyce wykorzysta umiejętności nabyte podczas Digital Activism Accelerator. Zasady ubiegania się o dotacje i wydatkowania środków będą określone w szczegółowym regulaminie konkursu.

 1. 5. Dotacja na wspólną inicjatywę organizacji uczestniczących w projekcie (maj-październik 2024)

Twoja organizacja będzie mogła zrealizować wspólny projekt o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym we współpracy z innymi podmiotami uczestniczącymi w projekcie. Wspólna realizacja projektu to element wspierający współpracę między organizacjami i osobami aktywistycznymi. Planujemy dofinansowanie 1 projektu dotacją w wysokości między 45000 a 60000 zł. Zasady ubiegania się o grant i wydatkowania środków będą określone w szczegółowym regulaminie.

 1. 6. Wydarzenia sieciujące

 • 2 spotkania dla wszystkich organizacji uczestniczących w programie, jednodniowe, w Warszawie (terminy: 1. spotkanie: 20 października 2023, 2. spotkanie: czerwiec 2024)

 • 3 spotkania sieciujące (online, listopad 2023-kwiecień 2024)

 • Spotkanie podsumowujące na koniec programu (online, listopad 2024).

Dla kogo jest ten projekt?

Do udziału w Digital Activism Accelerator zapraszamy organizacje pozarządowe, które chcą rozwijać swoje kompetencje i know-how w obszarze digital activism i przeciwdziałania dezinformacji.

W szczególności zapraszamy organizacje, które:

 • działają na rzecz ochrony praw człowieka lub/i praw kobiet lub/i zdrowia, lub/i społeczności zagrożonych wykluczeniem lub/i klimatu,

 • są zainteresowane zwiększeniem swojej odporności na dezinformację poprzez włączenie praktyk przeciwdziałania dezinformacji w codzienną pracę,

 • posiadają doświadczenie w identyfikowaniu i przeciwdziałaniu dezinformacji oraz udzielają wsparcia społecznościom narażonym na wpływ dezinformacji,

 • mają doświadczenie w pracy z grupami narażonymi na wykluczenie i/lub dyskryminację (ze względu na płeć, pochodzenie, orientację, wyznanie i inne cechy),

 • mają potencjał do rozpowszechnienia wiedzy z Digital Activism Accelerator wśród odbiorców swoich działań,

 • są zainteresowane rozpoczęciem lub kontynuowaniem procesu transformacji cyfrowej,

 • posiadają stałą liczbę współpracowników,

 • mają możliwość zaangażowania członków zespołu do udziału w Digital Activism Accelerator (w wymiarze około 10 godzin miesięcznie),

 • posiadają formę prawną w Polsce (nr KRS),

 • w momencie zgłoszenia działają min. 1 rok.

Jak się zgłosić? Proces i harmonogram rekrutacji

Rekrutacja do Digital Activism Accelerator składa się z czterech etapów:

 • Etap 1: Nabór zgłoszeń (do 31 lipca 2023)

Organizacje zainteresowane udziałem w programie muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy do 31 lipca 2023.

Otrzymane zgłoszenia ocenimy pod kątem formalnym i merytorycznym. Na tej podstawie, wybrane organizacje zostaną zaproszone do etapu 2 rekrutacji. Informacja o organizacjach zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie ogłoszona do 28 sierpnia.

 • Etap 2: Indywidualne rozmowy z wybranymi organizacjami (28 sierpnia-14 września)

Indywidualne rozmowy (online) będą służyć pogłębieniu zagadnień z formularza rekrutacyjnego, lepszemu poznaniu potrzeb organizacji, uzyskaniu odpowiedzi na ewentualne pytania oraz wątpliwości formalno-merytoryczne. Na tej podstawie do kolejnego etapu naboru zaproszonych zostanie do 8 organizacji. Wybrane organizacje otrzymają info o przejściu do 3 etapu naboru do 15 września.

 • Etap 3: Opracowanie planu rozwoju organizacji w ramach Digital Activism Accelerator przy wsparciu osoby mentorskiej (15 września-29 września 2023)

Zadaniem wytypowanych organizacji będzie opracowanie wspólnie z osobą mentorską planu rozwoju organizacji w obszarze digital activism. Plan rozwoju będzie służył określeniu celów, potrzeb, planów i związanych z nimi obszarów rozwoju umiejętności i wiedzy, nad którymi będziecie chcieli pracować w trakcie trwania projektu.

Celem tego etapu rekrutacji jest dopasowanie potrzeb organizacji do oferty oraz założeń Digital Activism Accelerator.

 • Etap 4: Ostateczna decyzja o wyborze organizacji uczestniczących w programie (do 5 października 2023)

Do programu zaproszonych zostanie maksymalnie 6 organizacji, z którymi podpisane zostaną porozumienia o współpracy. Informacja o zakwalifikowaniu się do programu zostanie ogłoszona najpóźniej do 5 października 2023.

* organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dat

Jakie mamy oczekiwania?

 1. 1. Od organizacji uczestniczących w Digital Activism Accelerator będziemy oczekiwać:

  1. 2. Realizacji zaplanowanych celów i działań w ramach opracowanego planu rozwoju. Poświęcenia na udział w aktywnościach w ramach Digital Activism Accelerator około 10 godzin miesięcznie.

  1. 3. Opracowania i realizacji projektu, który zostanie wdrożony przy wsparciu dotacji przyznanej w ramach projektu.

  1. 4. Udziału od 2 do 3 osób z organizacji w warsztatach w Warszawie, skierowanych do wszystkich organizacji uczestniczących w projekcie.

  1. 5. Udziału całego zespołu organizacji, w 1-dniowym, dedykowanym szkoleniu w siedzibie organizacji.

  1. 6. Udziału min. 2 osób z organizacji w dedykowanych spotkaniach sieciujących.

  1. 7. Udziału 2 osób z zespołu w comiesięcznych ok 2-godzinnych spotkaniach online z osobą mentorską.

  1. 8. Udziału w spotkaniach online, monitorujących przebieg projektu z osobą koordynującą.

Koszty

Organizator pokrywa koszty podroży, zakwaterowania i wyżywienia podczas wydarzeń realizowanych w ramach programu.

Kontakt

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Barbarą Domaradzką, CSOs Capacity Building Program Manager, TechSoup Europe, email: bdomaradzka@techsoup.org

Regulamin

Regulamin Digital Activism Accelerator znajdziesz tutaj.

Źródło finansowania

Działania w ramach Digital Activism Accelerator są realizowane przez TechSoup Europe przy wsparciu Google.org i we współpracy z lokalnymi partnerami z Europy Środowo-Wschodniej. Projekt jest częścią programu Digital Activism, który od 2018 roku wspiera społeczeństwo obywatelskie w rozwoju kompetencji cyfrowych w Europie Środkowo-Wschodniej, Ameryce Łacińskiej, Afryce Zachodniej i Południowej.

👉🏽 Więcej informacji na temat programu Digital Activism Program znajdziesz tutaj.