REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU


Regulamin serwisu internetowego https://hive-mind.community (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki oraz zasady korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego.
 
I.        Definicje

1.    Ilekroć w Regulaminie zostaną użyte poniższe określenia, należy je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami.

a.    Usługodawca – Fundacja TechSoup, Bracka 25, 00-028 Warszawa, Polska, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000032733, o numerze NIP 7010177399 i o numerze REGON 141792374

b.    Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

c.     Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który pomyślnie przeszedł proces rejestracji oraz który korzysta z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności zawartych w ramach Serwisu. Zarejestrowany Użytkownik może mieć status: Zalogowany Użytkownik, Uczestnik Wydarzenia, Autor, Trener, Koordynator. 

d.    Treści – wszelkie materiały udostępniane w Serwisie przez Zarejestrowanego Użytkownika poprzez funkcjonalności zapewnione przez Usługodawcę. Treści obejmują w szczególności publikowane przez Zarejestrowanego Użytkownika komentarze, materiały edukacyjne, relacje, nagrania, autorskie teksty.

e.    Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na warunkach określonych w Regulaminie.

f.      Dane Użytkownika – wszelkie informacje oraz Treści, które Zarejestrowany Użytkownik umieszcza w Serwisie w ramach konta.

g.    Serwis – strona www, znajdująca się pod adresem domeny internetowej za pomocą której Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną a Zarejestrowani Użytkownicy mogą publikować Treści.

h.    Wydarzenia – kursy, szkolenia, wydarzenia online organizowane w ramach Serwisu; Przy każdym Wydarzeniu Usługodawca umieszcza informację na temat organizatora danego Wydarzenia.

i.      Partner(zy) - organizacje, które w ramach współpracy z Usługodawcą są organizatorami Wydarzeń, a także odpowiadają za budowanie w ramach poszczególnych regionów społeczności Hive Mind, aktualna lista Partnerów stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

II.        Postanowienia ogólne

1.    Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę, w szczególności zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu.

2.    Przeznaczeniem Serwisu jest jego wykorzystanie w celach komunikacyjnych, informacyjnych, budowania relacji w ramach społeczności Hive Mind, organizacji Wydarzeń przez Partnerów oraz udziału Użytkowników w Wydarzeniach.

3.    Serwis jest przeznaczony:

a.    do korzystania przez Użytkowników w celu korzystania oraz przeglądania zamieszczonych w Serwisie Treści;

b.    do zapisywania się przez Użytkowników na newsletter dotyczący Hive Mind i tworzonej wokół niego społeczności;

c.     do zapisywania się i udziału Zarejestrowanych Użytkowników w Wydarzeniach; 

d.    do organizowania Wydarzeń przez Partnerów Usługodawcy; 

e.    do korzystania przez Zarejestrowanych Użytkowników w celach dzielenia się przez nich swoją wiedzą w tym nawiązywania relacji i budowania lokalnej społeczności Hive Mind w szczególności poprzez komunikowanie się z innymi Zarejestrowanymi Użytkownikami oraz zamieszczanie przez Zarejestrowanych Użytkowników Treści, w szczególności komentarzy, materiałów edukacyjnych, relacji, nagrań, autorskich tekstów. 

4.    Regulamin obejmuje następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:  

a.    dostęp do Serwisu, w tym do umieszczonych w Serwisie Treści i innych informacji zamieszczonych w Serwisie i możliwość ich przeglądania oraz prowadzenia komunikacji z innymi Zarejestrowanymi Użytkownikami; 

b.    umożliwienie Zarejestrowanym Użytkownikom zarejestrowanie się na Wydarzenie i udział w tym Wydarzeniach; 

c.     umożliwienie Partnerom Usługodawcy organizacji Wydarzeń;

d.    dostarczenie newslettera Hive Mind.

5.    Użytkownik korzystając z usług i Treści dostępnych w Serwisie zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

6.    Wszelkie działania Użytkowników w ramach Serwisu powinny być zgodne z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

7.    Zabrania się w szczególności działań Użytkowników takich jak:

a.    kopiowanie części lub całości Serwisu lub jakichkolwiek Treści zawartych w ramach Serwisu (poza przypadkami, gdy Treści zostaną wyraźnie udostępnione na otwartych licencjach takich jak Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)) lub wykorzystywania ich w celach zarobkowych;

b.    rozsyłaniu spamu i niezamówionej informacji handlowej, reklam towarów, usług oraz uprawianiu działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej w Serwisie, w tym przesyłaniu tego typu informacji lub reklam innym Zarejestrowanym Użytkownikom Serwisu w kierowanej do nich korespondencji lub w komentarzach;

c.     uporczywym nękaniu innej osoby lub podszywaniu się pod inną osobę;

d.    zakładaniu wielu kont przez jednego Użytkownika w celu zakłócenia prawidłowego działania Serwisu;

e.    podejmowaniu jakichkolwiek innych działań, które mogą destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub które mogą działać na jego szkodę, rozumianych w szczególności jako działania, które mogą wpływać na dobre imię Serwisu lub Usługodawcy;

f.      publikowanie treści obraźliwych, naruszających godność innych osób lub dobre obyczaje. 
 

III.        Dostęp do Serwisu

1.    Usługodawca umożliwia dostęp do Serwisu oraz korzystanie z Usług jedynie pod warunkiem akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy. Korzystanie z Usług nie jest możliwe bez akceptacji Regulaminu.

2.    Usługodawca udostępnia Regulamin Użytkownikowi w sposób nieodpłatny oraz umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie poprzez prezentację treści Regulaminu w Serwisie.

3.    Serwis jest dostępny w trybie ciągłym, z zastrzeżeniem prawa do tymczasowych wyłączenia spowodowanego awarią, konserwacją, aktualizacją lub wymaganiami technicznymi.


IV.        Rejestracja i korzystanie z konta

1.    Usługodawca udostępnia Regulamin Zarejestrowanemu Użytkownikowi w sposób nieodpłatny oraz umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie poprzez weryfikację zapoznania się przez Zarejestrowanego Użytkownika z Regulaminem podczas rejestracji.

2.    Po zakończeniu rejestracji, Zarejestrowany Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego profilu w Serwisie, za pomocą którego może dodawać Treści oraz kontaktować się z innymi Zarejestrowanymi Użytkownikami poprzez wysyłanie im wiadomości, tworzyć notatki na własne potrzeby. Każdy z Zarejestrowanych Użytkowników może edytować swój profil.

3.    Zapis na Wydarzenie wymaga dodatkowej rejestracji. 

4.    W zależności od posiadanego statusu Zarejestrowany Użytkownik może korzystać z różnych funkcjonalności:

a.       Zalogowany Użytkownik – może rejestrować się na dane Wydarzenie, a następnie brać w nim udział jako Uczestnik Wydarzenia.

b.       Uczestnik Wydarzenia – może brać udział w Wydarzeniach, a w przypadku niektórych formatów Wydarzeń (np. warsztaty czy szkolenie metodą projektu) może udostępniać swoje pliki, autorskie prace, nagrania, wypowiedzi w formie pisemnej, głosowej oraz wideo swojej grupie szkoleniowej. 

c.       Autor – może udostępniać w Serwisie swoje autorskie teksty; Status Autora może przysługiwać tylko osobie wskazanej przez Partnera lub Usługodawcę. 

d.       Trener – może prowadzić Wydarzenia i udostępniać wszelkie materiały związane z realizacją danego Wydarzenia w zależności od specyfiki danego Wydarzenia; status Trenera może przysługiwać tylko osobie wskazanej przez organizatora danego Wydarzenia.

e.       Koordynator – może organizować Wydarzenia i udostępniać wszelkie materiały związane z ich realizacją, ma dostęp do pełnego zarządzania Wydarzeniami; zarządza treściami publikowanymi w Serwisie; status Koordynatora może przysługiwać jedynie osobie wskazanej przez Partnera lub Usługodawcę.

5.    Rejestracja oraz korzystanie z konta są dobrowolne oraz bezpłatne. Zawarcie umowy na świadczenie usług następuje z momentem potwierdzenia rejestracji konta przez Użytkownika. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

6.    Każdy Użytkownik może założyć w Serwisie tylko jedno konto.

7.    Zakładając konto, Użytkownik musi zapoznać się z Regulaminem oraz potwierdzić, że zapoznał się z jego treścią i wyrazić zgodę na wszystkie jego postanowienia.

8.    Do rejestracji w Serwisie konieczne jest wskazanie adresu e-mail oraz podanie imienia lub nazwiska albo pseudonimu. 

9.    W celu rejestracji Użytkownik powinien wypełnić zgłoszenie. Po wypełnieniu i wysłaniu zgłoszenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu zostanie dostarczony mail powitalny, a Zarejestrowany Użytkownik uzyskuje dostęp do konta. 

10. Aby wysłać zgłoszenie i zakończyć procedurę rejestracyjną, niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

11. Po założeniu konta Zarejestrowany Użytkownik może dobrowolnie uzupełnić inne dane go dotyczące. Zakres danych uzależniony jest od statusu Zarejestrowanego Użytkownika. 

V.        Rejestracja na Wydarzenie 

1.    Udział w Wydarzeniach organizowanych w ramach Serwisu jest dobrowolny oraz bezpłatny. 

2.    Wydarzenia są organizowane przez Usługodawcę oraz / lub Partnerów Usługodawcy. 

3.    W celu rejestracji na dane Wydarzenie, Zarejestrowany Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Niektóre z Wydarzeń mogą być dostępne po pozytywnym przejściu procesu rekrutacyjnego zgodnie z informacją umieszczoną w Serwisie na temat danego Wydarzenia. Zakres formularza rekrutacyjnego może się różnić w zależności od rodzaju Wydarzenia. W takim przypadku do udziału w Wydarzeniu zostaną zakwalifikowani wybrani uczestnicy.

4.    Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do dokonania rejestracji na Wydarzenie lub odpowiednio – do udziału w rekrutacji do tego Wydarzenia. Zakres danych uzgadniany jest przez Usługodawcę i Partnera organizującego Wydarzenie. 

5.    Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego na adres mailowy Zarejestrowanego Użytkownika zostanie dostarczony mail potwierdzający rejestrację. W przypadku Wydarzeń, na które prowadzona jest rekrutacja, na adres mailowy Zarejestrowanego Użytkownika zostanie dostarczony mail potwierdzający złożenie zgłoszenia, a po jego rozpatrzeniu informacja o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do udziału w Wydarzeniu. 

6.    Zarejestrowany Użytkownik zakwalifikowany do udziału w Wydarzeniu otrzymuje dostęp do Wydarzenia poprzez swój profil. W profilu użytkownika zapisywane są wszystkie Wydarzenia, na które Zarejestrowany Użytkownik się zapisał. 

7.    Zarejestrowany Użytkownik zakwalifikowany do udziału w danym Wydarzeniu może otrzymywać korespondencję mailową dotyczącą tego Wydarzenia, w szczególności Zarejestrowany Użytkownik na podany adres mailowy może otrzymywać przypomnienie o dacie Wydarzenia, informację o niezakończeniu swojego udziału w Wydarzeniu, podziękowanie za udział w Wydarzeniu czy też prośbę o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej Wydarzenia. Po zakończonym Wydarzeniu Zarejestrowany Użytkownik może również otrzymać drogą mailową certyfikat ukończenia Wydarzenia. 

VI.        Newsletter

1.    Usługa newsletter jest bezpłatna. Umowa na świadczenie usługi newsletter została zawarta z momentem zapisu na newsletter. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

2.    Użytkownik zainteresowany otrzymywaniem newslettera powinien dokonać zamówienia newslettera poprzez wypełnienie formularza zapisu dostępnego tutaj: https://hive-mind.community/#newsletter Podanie adresu mailowego jest obowiązkowe. Kliknięcie przycisku „Subskrybuj” powoduje, że na wskazany przez Użytkownika adres mailowy wysłany zostaje link potwierdzający dokonanie zapisu. Kliknięcie wspomnianego linku powoduje dodanie adresu e-mail do listy adresatów newslettera i ostatecznie zapisanie się na newsletter. 

 

VII.        Organizacja Wydarzeń przez Partnerów

1.    Zasady organizacji poszczególnych Wydarzeń wynikają z odrębnych uregulowań i umów zawartych pomiędzy Usługodawcą a Partnerem. 

 

VIII.        Ochrona danych osobowych

1.    Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także plików cookies reguluje Polityka Prywatności dostępna tutaj: https://hive-mind.community/privacy_policy 

 

IX.        Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną

1.    Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usługi poprzez usunięcie konta. Usunięcie konta przez Zarejestrowanego Użytkownika następuje poprzez wysłanie maila z żądaniem usunięcia konta na adres contact@hive-mind.community. 

2.    Rezygnacja przez Użytkownika z subskrypcji newslettera jest możliwa w dowolnym momencie. W celu rezygnacji subskrypcji należy kliknąć link rezygnacji umieszczony w stopce maila wysłanego w ramach usługi newsletter.

3.    Zarejestrowany Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z udziału w Wydarzeniu. Rezygnacja następuje poprzez wysłanie maila z informacją o rezygnacji z udziału na adres contact@hive-mind.community.

4.    Usługodawca zastrzega sobie możliwość zablokowania konta Zarejestrowanego Użytkownika naruszającego postanowienia Regulaminu. 

5.    Usługodawca zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia Zarejestrowanego Użytkownika naruszającego postanowienia Regulaminu do udziału w Wydarzeniach. 

 

X.        Zakres użytkowania Serwisu

1.    Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z przeznaczeniem określonym w Regulaminie i zgodnie z obowiązującym prawem. Zakazane jest dostarczanie przez i do systemu teleinformatycznego Usługodawcy przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także:

a.    powodujących przerwanie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;

b.    naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

XI.        Prawa autorskie

1.    Zarejestrowany Użytkownik oświadcza, że przysługują mu w pełni wszelkie Prawa do utworów oraz ich elementów publikowanych w Serwisie jako Treści, oraz posiada pełne prawo do rozporządzania ww. utworami na rzecz Usługodawcy. Zarejestrowany Użytkownik oświadcza, że w przypadku, gdy publikuje w Serwisie zdjęcia zawierające wizerunek jakichkolwiek osób robi to na podstawie ich zezwolenia na rozpowszechnianie ich wizerunku, zgodnie z którym jest uprawniony do jego publikacji. Usługodawca nie odpowiada za naruszenia praw autorskich osób trzecich spowodowane naruszeniem przez Zarejestrowanego Użytkownika niniejszego punktu.

2.    Zarejestrowany Użytkownik nieodpłatnie i w sposób niewyłączny zezwala Usługodawcy na korzystanie z zamieszczonych w Serwisie Treści poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie Treści w Internecie, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie, w tym w szczególności w różnych miejscach Serwisu. Uprawnienie jest udzielane przez Zarejestrowanego Użytkownika na czas nieoznaczony. 

3.    Treści publikowane przez Zarejestrowanych Użytkowników posiadających status Autorów lub Trenerów mogą być udostępniane w Serwisie na licencji Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0). Takie udostępnienie Treści będzie zależało od odrębnych uzgodnień dokonanych pomiędzy Partnerem lub Usługodawcą a Zarejestrowanym Użytkownikiem posiadającym powyższy status. Treści udostępniane na wskazanych wyżej licencjach będą odpowiednio oznaczone. 

4.    Użytkownik umieszcza w Serwisie wizerunek innych osób jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. Zabronione jest publikowanie wizerunku bez uzyskania w tym zakresie stosownej zgody.  

5.    Zabronione jest publikowanie w Serwisie jakichkolwiek treści i materiałów (w tym materiałów zdjęciowych i filmowych), które mogłyby naruszać prawa osób trzecich w szczególności autorskie prawa majątkowe.

 

XII.        Wymagania techniczne, zagrożenia związane z Usługami

1.    W celu skorzystania z Serwisu, Użytkownik musi spełnić co najmniej poniższe wymagania techniczne:

a.    dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym umożliwiającym przeglądanie stron internetowych;

b.    mieć dostęp do sieci Internet;

c.     posiadać dostęp do witryn www za pośrednictwem poprawnie skonfigurowanej przeglądarki stron WWW;

d.    posiadać nowoczesną przeglądarkę internetową, która wspiera najnowsze technologie HTML 5 i CSS 3;

e.    dodatkowo w celu założenia konta oraz zamówienia newslettera Użytkownik powinien posiadać konto e-mail.

2.    W przypadku udziału w niektórych Wydarzeniach, do korzystania z funkcjonalności tego Wydarzenia niezbędne może być podłączenie w czasie Wydarzenia prawidłowo działających słuchawek, głośników, kamery lub mikrofonu. Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności spełnienia wyżej wymienionych wymagań technicznych. 

3.    Usługodawca zastrzega sobie, że w przypadku niespełnienia wymagań technicznych wskazanych powyżej działanie Serwisu na urządzeniu Użytkownika może być utrudnione lub uniemożliwione.

4.    Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych na podstawie Regulaminu nie wiąże się dla Użytkownika ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tymi, które powszechnie występują przy korzystaniu z publicznej sieci teleinformatycznej.

 

XIII.        Odpowiedzialność Usługodawcy

1.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

a.    jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z dostępu do usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;

b.    jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim będące następstwem podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym;

c.     za brak możliwości skorzystania z Serwisu spowodowany niespełnieniem przez Użytkownika wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie lub siłą wyższą;  

d.    za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność Treści publikowanych przez Zarejestrowanych Użytkowników; 

e.    za jakość, dokładność i merytoryczną trafność Wydarzeń organizowanych przez Partnerów.

 

XIV.        Składanie reklamacji

1.    Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących dostępu do Serwisu oraz innych Usług. Reklamacje mogą być składane w szczególności z tytułu braku lub nienależytego dostępu do Usług.

2.    Użytkownik zgłasza wszelkie nieprawidłowości związane z wykorzystywaniem Serwisu na adres mailowy contact@hive-mind.community. 

3.    Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu usunięcia nieprawidłowości w przypadku ich wystąpienia na miarę możliwości technicznych w terminach określonych przez zewnętrznego dostawcę Serwisu.

 

XV.        Postanowienia końcowe

1.    Usługodawca jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu w każdym momencie, w szczególności w przypadku wystąpienia jakiekolwiek z ważnych powodów wskazanych poniżej:

a.    konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa,

b.    zmiany zakresu usług świadczonych w ramach Serwisu,

c.     zmiany warunków technicznych korzystania z usług określonych w Regulaminie.

2.    O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Zarejestrowanego Użytkownika oraz Użytkownika korzystającego z usługi newslettera za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej powiązany z kontem, na 14 dni przed ich wejściem w życie. Zmiany zostaną również opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu w Serwisie.

 


Załącznik nr 1 do Regulaminu Korzystania z Serwisu Internetowego 

Lista Partnerów:
 
1. Corporación Makaia Asesoría Internacional (MAKAIA), Cra 43A #34 -155, Suite 701 Medellín, Colombia, https://makaia.org/
2. Fondacija Za Internet I Opstestvo Metamorfosis, st. “Apostol Guslarot” 40, Skopje, Republic of North Macedonia, https://metamorphosis.org.mk/
3. Funky Citizens, Bd. Pache Protopopescu 9, 2nd District, Bucharest, 021401, Romania, https://funky.ong/ 
4. GURT Resource Center, 28 Esplanadna St., Kyiv 01001, Ukraine, https://www.gurt.org.ua/
5. Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány (NIOK Foundation), Maros utca 23., Mfsz. 1., 1122 Budapest, Hungary, https://www.niok.hu/
6. Phambano Technology Development Centre, Quintiles Office Park, 1011 Pretorius Street, Lyttelton Manor, Pretoria, 0157 South Africa, https://www.phambano.org.za/
7. West Africa Civil Society Institute (WACSI), 9 Bamboo Street, East Legon, Accra, Ghana, https://wacsi.org/
8. TechSoup Brasil, SCRN 706/707 Bloco C Entrada 10 Sala 202 Edifício Atalaia, 70740-703,  Asa Norte, Brasilia